Vzdělávání dětí cizinců

V našem systému nejen základního školství není samozřejmě v dnešní době opomíjeno vzdělávání dětí, které nemají českou národnost a nebo se v naší zemi nenarodili a jejich mateřským jazykem není český jazyk.
I tyto děti, pokud u nás žijí, mají samozřejmě nárok na bezplatné vzdělávání v našem školství. Jejich nejčastější obtíže ve výuce samozřejmě plynou z neznalosti českého jazyka.

Tyto děti mohou navštěvovat i speciální školy pro zahraniční žáky, kde velmi často probíhá výuka v jiných světových jazycích. To jim ale bohužel nepomůže zapojit se do běžného života v naší zemi.

Ale co dělat, když dítě s neznalostí českého jazyka nastoupí na naši základní školu? Kromě neznalosti českého jazyka musíme při výuce také respektovat nejen například zdravotní stav, ale také i příslušnost k jinému kulturnímu prostředí nebo i rodinné prostředí, v kterém dítě vyrůstá.

Jak napomáhají školy dětem cizinců

Aby došlo k co nejrychlejší a efektivní integraci dítěte mezi ostatní žáky, mají děti cizinců nárok na individuální výuku českého jazyka, popř. mají možnost navštěvovat speciální kurzy a kroužky, kde se s českým jazykem a jeho gramatikou seznamují od začátku.

Obrovskou výhodou těchto dětí je právě začlenění mezi česky mluvící děti, od kterých jsou schopni v brzké době pochytit základní slova a později věty, které děti v běžné řeší využívají.
 

Jak probíhá klasifikace dětí

Nejlepší možností pro tyto děti je zpočátku jejich pobytu a vzdělávání na vaší škole hodnotit jejich výkon slovním hodnocením. Je důležité, aby možnost slovního hodnocení byla součástí klasifikačního řádu dané školy. Díky slovnímu hodnocení si žák nejlépe uvědomí jeho nedostatky, ale také již osvojené dovednosti a znalosti, a to nejen v českém jazyce, ale i v jiných předmětech, které úzce souvisí s českým jazykem.