Děti s poruchami učení

Pokud pomineme inkluzi děti s mentální retardací či tělesné postižené děti, u kterých jsou výhody či nevýhody začlenění do kolektivu základních škol zela individuální, zbývá se ještě zamyslet nad dětmi, které z jakéhokoliv důvodu jsou omezeni při vzdělání speciálními výukovými poruchami. Nutno podotknout, že tyto specifické poruchy učení se týkají dětí s nadprůměrným, průměrným, ale i podprůměrným inteligenčním kvocientem.


Mezi tyto nejčastější poruchy se řadí:

·        dysortografie – dítě má obtíže především osvojit si a správně aplikovat gramatická pravidla českého jazyka, má potíže například s interpunkcí, se psaním i, í/ y, ý, s párovými souhláskami apod.
·        dyslexie – je nejčastější výukovou porucho současných dětí. Týká se dětí, které i přes průměrný či nadprůměrný inteligenční kvocient mají potíže naučit se číst a především porozumět přečtenému textu, a to anylyticko-sysntetickou metodou )slabikování) čtení nebo genetickou metodu čtení (hláskování)
·        dysgrafie – se týká písma. Jsou to děti, jejichž psací projev je často nečitelný, zaměňuje tvary písmen, vynechává při psaní písmena nebo naopak vkládá jiná apod.
·        dyskalkulie – se týká potíží s počítáním, objevuje se zde velmi často nejen záměna čísel, ale také záměna znamének při výpočtech, žáci nemají zautomatizovanou představu číselné řady


Méně časté poruchy

·        dysmúzie – jedná se o obtíže s rozeznáváním hudebních nástrojů, melodií i jednotlivých tónů, narušení smyslu pro rytmus apod.
·        dyspinxie – je specifická porucha kreslení, kdy má dítě nejn potíže se správným držením tužky, ale úroveň jeho kresby je velmi nízká, a to z toho důvodu, že jeho představivost je nedostatečná

·        dyspraxie – je porucha jemné  i hrubé motoriky, má potíže s udržením rovnováhy například při jízdě na kole, obtíže se projevují i při plavání, kdy není schopen koordinovat pohyby, či při běžném cvičení, kdy chybně napodobuje převáděná cvičení. Co se týče jemné motoriky, velmi špatně například pracuje s nůžkami.
 
Pomocí různých technik a individuálním přístupem je samozřejmě možná reedukace těchto specifických poruch učení u žáků základních škol.